TeSchFreq

class ydk.models.cisco_ios_xr.Cisco_IOS_XR_mpls_te_oper.TeSchFreq

TeSchFreq (Enum Class)

Te sch freq

sch_freq_not_set = 0

Schedule reversion frequency not set

sch_freq_set_once = 1

Schedule reversion frequency set only once

sch_freq_set_daily = 2

Schedule reversion frequency set daily

sch_freq_set_weekly = 3

Schedule reversion frequency set weekly