MplsTeIepHop

class ydk.models.cisco_ios_xr.Cisco_IOS_XR_mpls_te_oper.MplsTeIepHop

MplsTeIepHop (Enum Class)

Explicit path hop type

iep_hop_type_unknown = 0

Unknown IEP hop type

iep_hop_type_strict_next = 1

Strict next IEP hop type

iep_hop_type_exclude = 2

Exclude IEP hop type

iep_hop_type_exclude_node = 3

Exclude Node IEP hop type

iep_hop_type_exclude_srlg = 4

Exclude SRLG IEP hop type

iep_hop_type_loose_next = 5

Loose next IEP hop type

iep_hop_type_next = 6

Next IEP hop type

iep_hop_type_share_srlg = 7

Weighted SRLG IEP hop type