MplsTeTunnelsProcessStatus

class ydk.models.cisco_ios_xr.Cisco_IOS_XR_mpls_te_oper.MplsTeTunnelsProcessStatus

MplsTeTunnelsProcessStatus (Enum Class)

Mpls te tunnels process status

not_running = 0

MPLS TE process is not running

running = 1

MPLS TE process is running

not_registered_with_rsvp = 2

MPLS TE process has not registered with RSVP