TeServTunClient

class ydk.models.cisco_ios_xr.Cisco_IOS_XR_mpls_te_oper.TeServTunClient

TeServTunClient (Enum Class)

Te serv tun client

te_serv_auto_tun_client_invalid = 0

te serv auto tun client invalid

te_serv_p2mp_tun_client_mvpn = 1

te serv p2mp tun client mvpn

te_serv_p2mp_tun_client_vpls = 2

te serv p2mp tun client vpls

te_serv_p2mp_tun_client_mvpn6 = 3

te serv p2mp tun client mvpn6

te_serv_p2p_tun_client_bgp = 4

te serv p2p tun client bgp

te_serv_p2p_tun_client_staticv4 = 5

te serv p2p tun client staticv4

te_serv_p2p_tun_client_staticv6 = 6

te serv p2p tun client staticv6

te_serv_p2p_tun_client_isis = 7

te serv p2p tun client isis

te_serv_p2p_tun_client_ospf = 8

te serv p2p tun client ospf

te_serv_auto_tun_client_count = 9

te serv auto tun client count