VtyLine

Keys

Children

class Tty.VtyLines.VtyLine

Bases: Entity

Class Hierarchy : Tty VtyLines VtyLine

This class represents state data.

VTY Line

line_number(key)

VTY Line number

type: int

range: 0..4294967295

config: False

vty_statistics

Statistics of the VTY line

type: VtyStatistics

config: False

state

Line state information

type: State

config: False

configuration

Configuration information of the line

type: Configuration

config: False

sessions

Outgoing sessions

type: Sessions

config: False